നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കായി ചെയ്യാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം

കുട്ടികൾക്കായി സർക്കാരിന്റെ സഹായ പദ്ധതിയാണ് പുതുതായി വന്നിരിക്കുന്നത്. ജൂൺ മാസമായതിനാൽ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് മിക്ക മാതാപിതാക്കളും. അവർക്കായി ആവശ്യമായ സാധങ്ങൾ വാങ്ങാനും അവർക്ക് ഇഷ്ടപെട്ട സ്കൂളിൽ ചേർക്കാനും മാതാപിതാക്കൾ എന്ത്രത്തോളം കഷ്ടപെടാനും തയ്യാറാണ്.

എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും, കുട്ടികൾക്ക് വിവാഹ പ്രായം ആയാൽ അതിന് വേണ്ട വലിയ തുകക്കും വേണ്ടി ആരംഭിക്കാവുന്ന പുതിയ പദ്ധതിയാണ് സുകന്യ സ്‌മൃതി യോഗജാനയും , പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻസ് ഫണ്ടും. സുകന്യ സമൃദ്ധി യോഗജാന പ്രധാനമായും പെൺ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ്. എന്നാൽ പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻസ് ഫണ്ടിൽ പെൺ കുട്ടികൾക്കും ആൺ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

രാജ്യത്തെ എല്ലാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലൂടെയും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാനായി സാധിക്കും. മാത്രമല്ല SBI പോലെ ഉള്ള ബാങ്കുകൾ വഴിയും ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരാം. മാത്രമല്ല ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരുന്നവർക്ക് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ ഇളവും ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണത്തിനും, അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പലിശക്കും നിങ്ങൾ നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല.

പെൺകുട്ടികൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന. പെൺകുട്ടികളുടെ പേരിൽ ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരുകയാണ് എങ്കിൽ. അവർക്ക് 21 വയസ്സ് ആകുന്ന സമയത്തേക്ക് 50 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ രൂപ സാമ്പത്തികമായി ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കും. പെൺകുട്ടികൾ ജനിച്ച് 10 വയസ്സ് ആവുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗമായിരിക്കണം. ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാം. ഒപ്പം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരാനായി സാദിക്കുന്നതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *