അവസാനം സന്തോഷവാർത്ത എത്തി.. പെൻഷൻ ഉടൻ കൈകളിൽ

പെൻഷൻ വാങ്ങാനായി ഒരുപാട്പേരാണ് ഇപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു എങ്കിലും, എന്നായിരിക്കും കൃത്യമായി വിതരണം ആരംഭിക്കുക എന്നതിനുള്ള തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ക്ഷേമ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക വിതരണം എന്നാണ് ഉണ്ടാകുക എന്നറിയാനായി ഒരുപാട് പേരാണ് ആശങ്കയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നായിരിക്കും പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിക്കുക. ആർക്കൊക്കെ പെൻഷൻ കിട്ടും എന്നെല്ലാം അറിയാം.

ഏപ്രിൽ മാസത്തെ പെൻഷൻ വിതരണമാണ് വരും ദിവസങ്ങളിലായി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. ബുധനാഴ്ച മുതലാണ് പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. പെൻഷൻ ലഭിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു നിരവധിപേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അവർക്കെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ വായ്പയെടുക്കാനുള്ള നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചതോടെ കേരള സര്കാരിന് പെൻഷൻ നൽകാനുള്ള തുക കണ്ടെത്താനായി സാധിച്ചു.

കേരളത്തിലെ പെൻഷനുകൾ വിതരണം ചെയ്യാനായി 900 കോടിരൂപയാണ് മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ബുധനാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പെൻഷൻ വിതരണം ജൂൺ മാസം ആദ്യ വാരം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാർത്ത. ക്ഷേമ പെൻഷൻ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കും പിനീട് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് പെൻഷൻ വിതരണം കൈകളിലേക്ക് വന്നുചേരുന്നത്.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മുഗേന പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്കായിരിക്കും ആദ്യം ലഭിക്കുക. ഒരുപാട് നാളുകളായി പെൻഷൻ ലഭിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ അതിനു കാരണം എന്തെന്ന് അറിയാൻ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. മാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യാത്തവർ, ഉടനെ മാസ്റ്ററിങ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളിലേക്കും പെൻഷൻ തുക ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *