1600 രൂപ വിതരണം ഉടനെ ഉണ്ടാകും.. പുതിയ അറിയിപ്പ് വന്നു..!

പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്കായി ഒരു സുപ്രധാന അറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകളായി പെൻഷൻ വിതരത്തിൽ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളാണ് നേരിട്ടിരുന്നത്ത്. എന്നാൽ ഡിസംബർ മാസത്തെ കുടിശ്ശിക പെൻഷൻ തുകയായ 1600 രൂപ മെയ് 29 ന് വിതരണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

ഈ പെൻഷൻ തുക കൃത്യമായി എല്ലാവരിയിലേക്കും എത്തിച്ചേര്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെൻഷൻ വാങ്ങാനായി അർഹതയുള്ള നിരവധി ആളുകളാണ് ഉള്ളത്. അവരിലേക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ പെൻഷൻ തുക എത്തും. എന്നാൽ കേന്ദ്ര വിഹിതം വാങ്ങുന്ന ചിലർക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുകയിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ട്. അത്തരക്കാർക്ക് കേന്ദ്രസർ നൽകേണ്ട വിഹിതം കൃത്യമായി തന്നെ നൽകുന്നതാണ്. എന്നാൽ അത് എപ്പോൾ നൽകും എന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ഇനിയും പെൻഷൻ തുക കൈകളിലേക്ക് എത്താത്ത പെൻഷൻ ഉപഭോക്താക്കൾ ഉണ്ട്. അവരിലേക്ക് അതികം വൈകാതെ തന്നെ പെൻഷൻ തുക എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് എല്ലാവരിയിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പെൻഷൻ കിട്ടാത്തവർ ആരും പേടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്കുള്ള പെൻഷൻ കൃത്യമായി തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

2024 ജനുവരി മുതൽ മെയ് വരെ ഉള്ള കുടിശ്ശിക തുകയായ 8000 രൂപയാണ് ഇനി ലഭിക്കാൻ ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഈ തുക മുഴുവനായി നൽകാൻ ഇപ്പോൾ സാധിക്കില്ല. കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ സഹായം ഓരോ മാസത്തേയും തുക എന്ന രീതിയിൽ 1600 രൂപ വച്ചായിരിക്കും ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. മെയ് മാസം മുതൽ എല്ലാ മാസവും പെൻഷൻ ഇനി കൃത്യമായി തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *