ബുധനാഴ്ച മുതൽ പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തി തുടങ്ങും

സംസ്ഥാനത്തെ പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ അർഹതയുള്ള നിരവധിപേരാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അർഹത പെട്ടവർക്ക് ഈ ബുധനാഴ്ച മുതൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിയും, കൈകളിലേക്കും ആയി വിവിധ തരത്തിൽ ഉള്ള പെൻഷൻ തുകകൾ എത്താൻ പോവുകയാണ്. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ, ക്ഷേമ നിധി വഴിയുള്ള പെൻഷൻ എന്നിവയാണ് ഇപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്യാനായി പോകുന്നത്.

ബുധനാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന വിതരണം ഒരാഴ്ചതോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കും എങ്കിലും ജൂൺ മാസം ആദ്യ വാരം വരെ വിതരണ പ്രക്രിയ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പെൻഷൻ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാനായി 900 കോടിയോളം രൂപയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകളായി സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടുവന്നിരുന്നതിനാലാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് പെൻഷൻ തുക കൃത്യമായി ലഭിക്കാതിരുന്നിരുന്നത്.എന്നാൽ കടമെടുക്കാനുള്ള പരിധി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വർധിപ്പിച്ചതിനാലാണ് ഇപ്പോൾ പെൻഷൻ നൽകാൻ ആവശ്യമായ തുക കേരള സർക്കാരിനെ മാറ്റിവയ്ക്കാനായി സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പെൻഷൻ തുക വരും മാസങ്ങളിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ലഭിക്കും എന്ന അറിയിപ്പും ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

പെൻഷൻ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളാണ് ഉള്ളത്. അത്തരക്കാർക്ക് വളരെ അതികം സഹായകരമായ ഒന്നാണ് പെൻഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വാർത്ത.ബുധനാഴ്ച മുതൽ എല്ലാവരുടെയും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പെൻഷൻ തുക എത്തി തുടങ്ങുന്നതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *