ആദ്യം ആർക്കായിരിക്കും പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നത് ?

2024 ഏപ്രിൽ മാസത്തെ പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ പോകുന്നവർക്ക് വളരെ അധികം സന്തോഷം നിറക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടമായി എടുക്കാനുള്ള തുക വർധിച്ചതോടെയാണ് കേരളത്തിൽ പെൻഷൻ നൽകാനായി ഉള്ള തീരുമാനം വന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ പെൻഷൻ തുകയായ 1600 രൂപയാണ് പെൻഷൻ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത്.

പെൻഷൻ ഇതുവരെ ലഭിക്കാതെ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ ഉണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം വളരെ സഹായകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് ഇത്. വരും മാസങ്ങളിൽ മുടക്കം വരാതെ തന്നെ പെൻഷൻ നൽകാൻ സാദിക്കും എന്നും അറിയിപ്പുകൾ വന്നിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം 900 കോടി രൂപ പെൻഷൻ നൽകാനായി സർക്കാർ അനുവദിച്ചതോടെയാണ് പെൻഷൻ ലഭിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പ് വന്നത്. ആദ്യം പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയായിരിക്കും. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് അത് വഴി പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് അതി വേഗത്തിൽ പെൻഷൻ തുക എത്തുന്നതാണ്. അതിന് ശേഷം രണ്ടോ, മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും കൈകളിൽ പെൻഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നവരിലേക്ക് പെൻഷൻ തുക എത്താൻ പോകുന്നത്.

മാസ്റ്ററിങ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് മാത്രമേ പെൻഷൻ തുക ലഭിക്കുകയുള്ളു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാവരും കൃത്യമായി മാസ്റ്ററിങ് ചെയ്തിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി പെൻഷൻ കിട്ടാതെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ തദേശം സ്വയം ഭരണ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്.

മാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടനെ തന്നെ മാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് കൃത്യമായി പെൻഷൻ തുക ലഭിക്കുന്നതാണ്. ബുധനാഴ്ചയോടെ ആയിരിക്കും ഇത്തവണ പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിക്കുക. എല്ലാവരും മാസ്റ്ററിങ് പൂർത്തിയായിക്കി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *