പെൻഷൻ കൈകളിൽ വാങ്ങുന്നവർക്ക് സുപ്രധാന അറിയിപ്പ്..

ക്ഷേമ പെന്ഷന് അർഹരായവർക്ക് ഒരു സന്തോഷവാർത്ത, കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ പെന്ഷന് വിതരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയും, കൈകളിൽ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നവർക് അങ്ങനെയും പെന്ഷന് തുക ലഭിക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചമുതൽ പലരുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ പെന്ഷന് തുക ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ചിലർക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം എത്തിയില്ല എന്ന പരാതിയും വന്നിരുന്നു. അത്തരക്കാരുടെ പ്രധാന സംശയം ആയിരുന്നു മാസ്റ്ററിങ് കൃത്യമായി ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണോ ഇത്തരത്തിൽ പെന്ഷന് ലഭിക്കാത്തത് എന്നത്.

എന്നാൽ ഘട്ടം ഘട്ടം ആയിട്ടാണ് പെന്ഷന് വിതരണം ഉണ്ടാകുന്നത്. മെയ് 29 ന് ആരംഭിച്ച പെന്ഷന് വിതരണം ജൂൺ മാസം ആദ്യത്തെ ആഴ്ച വരെ തുടരുന്നതാണ്. കൈകളിൽ പെന്ഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കുള്ള വിതരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത്തരക്കാർക്ക് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വഴി കൈകളിലേക്ക് പെന്ഷൻ എത്തുന്നതാണ്. 1600 രൂപ വീതമാണ് പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നത്.

വരും മാസങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പെൻഷൻ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഇനി സന്തോഷിക്കാം. അതികം വൈകാതെ തന്നെ എല്ലാ മാസവും പെൻഷൻ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടുമാത്രമാണ് കുടിശ്ശിക ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഒരുമിച്ച് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്താത്തതിനെ കാരണമായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 1600 രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ എല്ലാവരിലേക്ക് വളരെ വേഗം തന്നെ പെൻഷൻ എത്തുന്നതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *