ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണത്തിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ..!

സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്കായി ഒരു സുപ്രധാന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ജൂൺ മാസം പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്കായി സുപ്രധാന നിർദേശം വന്നിരിക്കുകയാണ്. പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ അറിയിപ്പ്. 2023 ഡിസംബർ മാസത്തെ പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുടിശ്ശികയായി നിൽക്കുന്ന പെന്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ബാങ്ക് അകൗണ്ടുകൾ വഴി വിതരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ വിതരണം ആരംഭിച്ച് ഇതുവരെ ആയിട്ടും പെൻഷൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്താത്തവരും ഉണ്ട്. ഒപ്പം കൈകളിൽ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ചിലർക്കും കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ കൈകളിൽ പെൻഷൻ തുക വിതരണം ചെയ്യൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പെൻഷൻ വിതരണം തുടരുന്നതാണ്. കൈകളിൽ പെൻഷൻ ലഭിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് പെൻഷൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും.

2024 ജനുവരി മാസം മുതൽ ഉള്ള പെൻഷൻ കുടിശ്ശികയാണ് ഇനി ലഭിക്കാനായി ഉള്ളത്. 5 മാസത്തെ കുടിശ്ശികയായ 8000 രൂപ. സർക്കാരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഈ തുക ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓരോ മാസത്തേയും പെൻഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കും ഇനി പെൻഷൻ വിതരണം നടത്താനായി പോകുന്നത്.

സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതക്ക് അനുസരിച്ച്, ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക വിതരണം ചെയ്യും. ഓണം, ക്രിസ്മസ് പോലെ ഉള്ള ആഘോഷ ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള വിതരണങ്ങൾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *