ക്ഷേമ പെൻഷൻ വൈകാതെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തും, സന്തോഷവാർത്ത

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഒരു സുപ്രധാന അറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകളായി പെൻഷൻ വിതരണത്തിൽ, കൃത്യമായി പെൻഷൻ ലഭിക്കാതെ ഇരുന്ന നിരവധിപേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ അവർക്കും ആശ്വാസം വരുത്തുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാണ് പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യാനായി ഒരുപാട് സമയം എടുത്തത്. എന്നാൽ മെയ് മാസം തന്നെ എല്ലാവര്ക്കും കൃത്യമായി പെൻഷൻ നൽകാനാണ് തീരുമാനം ആയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്നലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും 18253 കോടി രൂപ കടമായി എടുക്കാനുള്ള അനുമതിപത്രം കേരളത്തിനായി നൽകിയത്. യാതൊരു താരത്തിലെയും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും ഇത്തവണത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വന്നുചേരുക.

സംഥാനത്ത് ഇതുവരെ ആഞ്ഞുമാസത്തെ കുടിശ്ശിക പെന്ഷനാണ് കിട്ടാനായി ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് കൊടുത്ത് തീർക്കാനായി കേരളത്തിന് 4800 കോടി രൂപ ആവശ്യം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കടം എടുക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിയതോടെ പെൻഷൻ ലഭിക്കും എന്ന ആശ്വാസ വാർത്തയാണ് വാണാനിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ 5 മാസത്തെ പെൻഷൻ തുക വിതരണം ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ ഒരു മാസത്തെ പെൻഷൻ തുകയായിരിക്കും വിതരണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ മാസം വിരമിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിരമിക്കലിനു, ശമ്പള പെന്ഷനുമായി പണം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ ഒരു മാസത്തെ പെൻഷൻ തുക മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *