ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം വീണ്ടും, 8000 രൂപ കിട്ടും

ക്ഷേമ പെന്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന വാർത്തയാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ മാസത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട പെൻഷൻ ആണ് ഈ മാസം വിതരണം ചെയ്തത്. അക്കൗണ്ടുകളിയ്ക്കും കൈകളിലേക്കുമായി 1600 രൂപയാണ് എത്തിയത്. എന്നാൽ …

ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഇവർക്ക് ലഭിക്കില്ല ? കാരണം ഇതാണ്

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മെയ് 29 മുതൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പെൻഷൻ എത്തിച്ചു തുടങ്ങി. പെൻഷൻ അർഹരായവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പണം എത്തി എന്ന അറിയിപ്പും വന്നു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കും തുടർന്ന് കൈകളിൽ …