ക്ഷേമ പെൻഷൻ 1600 രൂപ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്, സന്തോഷവാർത്ത

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വിതരണം തീയതിയിൽ ചെറിയ മാറ്റം. മെയ് 29 പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യും എന്ന വാർത്തയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി വന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണ്. പെൻഷൻ …