ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം വീണ്ടും, 8000 രൂപ കിട്ടും

ക്ഷേമ പെന്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന വാർത്തയാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ മാസത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട പെൻഷൻ ആണ് ഈ മാസം വിതരണം ചെയ്തത്. അക്കൗണ്ടുകളിയ്ക്കും കൈകളിലേക്കുമായി 1600 രൂപയാണ് എത്തിയത്. എന്നാൽ …