ജൂൺ, ജൂലൈ മാസത്തെ ബില്ലലിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചേക്കും..!