പെൻഷൻ വിതരണം, മെയ് 29 മുതൽ ആരംഭിക്കും.. സന്തോഷവാർത്ത

പെൻഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സന്തോഷവാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. കുടിശ്ശിക പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള പെൻഷൻ ലഭിക്കാത്തവർക്ക് ഇതാ ഒരു സതോഷവാർത്ത. പെൻഷൻ ലഭിക്കാത്തവരായി ഒരുപാട്പേരാണ് ഉള്ളത്. എന്നാണ് അടുത്ത പെൻഷൻ ലഭിക്കുക എന്നതുമായി …