നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡിന്റെയും നിറം മാറും, സുപ്രധാന അറിയിപ്പ്

സർക്കാർ സഹായങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് റേഷൻ. റേഷൻ കടയിൽ നിന്നും അത്യാവശ്യ സാദനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും, സർക്കാരിന്റെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും റേഷൻ കാർഡ് ആവശ്യമാണ്. സബ്‌സിഡികൾ പോലെ ഉള്ള അനുകൂഒല്യങ്ങൾ ലഭിക്ന്നത്തിനും റേഷൻ കാർഡ് …