ഈ മാസം വീണ്ടും പെൻഷൻ വിതരണം.. സന്തോഷവാർത്ത എത്തി

എലെക്ഷൻ റിസൾട്ട് വന്നതോടെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണത്തിൽ പുതിയ അറിയിപ്പ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എലെക്ഷൻ ചട്ടം ഉള്ളതിനാലാണ് ഈ അറിയിപ്പിന് ഇത്രയും സമയം വൈകിയത്. ഇത്തവണത്തെ എലെക്ഷനിൽ കൂടുതലും ജയം ഉണ്ടായത് UDF ന് ആയിരുന്നു. …

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം വീണ്ടും, 8000 രൂപ കിട്ടും

ക്ഷേമ പെന്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന വാർത്തയാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ മാസത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട പെൻഷൻ ആണ് ഈ മാസം വിതരണം ചെയ്തത്. അക്കൗണ്ടുകളിയ്ക്കും കൈകളിലേക്കുമായി 1600 രൂപയാണ് എത്തിയത്. എന്നാൽ …

ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഇവർക്ക് ലഭിക്കില്ല ? കാരണം ഇതാണ്

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മെയ് 29 മുതൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പെൻഷൻ എത്തിച്ചു തുടങ്ങി. പെൻഷൻ അർഹരായവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പണം എത്തി എന്ന അറിയിപ്പും വന്നു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കും തുടർന്ന് കൈകളിൽ …

ക്ഷേമ പെൻഷൻ, അക്കൗണ്ടിൽ എത്തുന്ന തുക കുറഞ്ഞോ ?

പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്കെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മുഗേന പെൻഷൻ തുക ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൈകളിൽ പെൻഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവനായും പെൻഷൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വാർത്തയും വരുന്നു. 82 ലക്ഷം പേർക്ക് …

ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ലേ ? ഇതാണ് കാരണം

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു.. എന്നാൽ പെൻഷൻ കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് പലർക്കും ഉള്ളത്. ചിലർക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം കൃത്യമായി വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ മറ്റുചിലർക്ക് ബാങ്ക് …

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണത്തിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ..!

സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്കായി ഒരു സുപ്രധാന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ജൂൺ മാസം പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്കായി സുപ്രധാന നിർദേശം വന്നിരിക്കുകയാണ്. പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ അറിയിപ്പ്. 2023 ഡിസംബർ …

കാത്തിരിപ്പിന് അവസാനം, പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തി

പെൻഷൻ കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന നിരവധി ആളുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അത്തരക്കാർക്ക് സമ്മതണം എന്ന രീതിയിൽ ഇന്നലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പെൻഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നവരിലേക്ക് 1600 രൂപ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണ ദിവസം തന്നെ ലഭിക്കാത്ത നിരവധിപേരാണ് …

എല്ലാവർക്കും പെൻഷൻ എത്തി, ഇനി സന്തോഷിക്കാം

ക്ഷേമ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക വിതരണം ആരംഭിച്ചു, പെന്ഷന് ലഭിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നവർക്ക് എല്ലാം തന്നെ വളരെ അധികം സന്തോഷം നിറക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പെന്ഷന് തുക എത്തി. സർക്കാർ പറഞ്ഞ …

നിരാശരായി ജനങ്ങൾ, പെൻഷൻ പുതിയ അറിയിപ്പ്..

സംസ്ഥാനത്തെ പെൻഷൻ വിതരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സുപ്രധാന വാർത്തയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ മാസത്തെ പെൻഷൻ വിതരണം മെയ് 29 ന് ആരംഭിക്കും എന്ന വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ അർഹരായവർ …