ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണത്തിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ..!

സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്കായി ഒരു സുപ്രധാന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ജൂൺ മാസം പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്കായി സുപ്രധാന നിർദേശം വന്നിരിക്കുകയാണ്. പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ അറിയിപ്പ്. 2023 ഡിസംബർ …

നിരാശരായി ജനങ്ങൾ, പെൻഷൻ പുതിയ അറിയിപ്പ്..

സംസ്ഥാനത്തെ പെൻഷൻ വിതരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സുപ്രധാന വാർത്തയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ മാസത്തെ പെൻഷൻ വിതരണം മെയ് 29 ന് ആരംഭിക്കും എന്ന വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ അർഹരായവർ …

പെൻഷൻ വിതരണം, മെയ് 29 മുതൽ ആരംഭിക്കും.. സന്തോഷവാർത്ത

പെൻഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സന്തോഷവാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. കുടിശ്ശിക പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള പെൻഷൻ ലഭിക്കാത്തവർക്ക് ഇതാ ഒരു സതോഷവാർത്ത. പെൻഷൻ ലഭിക്കാത്തവരായി ഒരുപാട്പേരാണ് ഉള്ളത്. എന്നാണ് അടുത്ത പെൻഷൻ ലഭിക്കുക എന്നതുമായി …

നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡിന്റെയും നിറം മാറും, സുപ്രധാന അറിയിപ്പ്

സർക്കാർ സഹായങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് റേഷൻ. റേഷൻ കടയിൽ നിന്നും അത്യാവശ്യ സാദനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും, സർക്കാരിന്റെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും റേഷൻ കാർഡ് ആവശ്യമാണ്. സബ്‌സിഡികൾ പോലെ ഉള്ള അനുകൂഒല്യങ്ങൾ ലഭിക്ന്നത്തിനും റേഷൻ കാർഡ് …