എലെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു, പുതിയ റേഷൻ അറിയിപ്പ് എത്തി..

റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിവെയ്ക്കേണ്ട ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്.വരും ദിവസങ്ങളിൽ റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തുകയും റേഷൻ കാർഡുകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ റേഷൻ ഉടമകൾക്കും വാദകമാകുന്ന …