ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഇവർക്ക് ലഭിക്കില്ല ? കാരണം ഇതാണ്

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മെയ് 29 മുതൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പെൻഷൻ എത്തിച്ചു തുടങ്ങി. പെൻഷൻ അർഹരായവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പണം എത്തി എന്ന അറിയിപ്പും വന്നു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കും തുടർന്ന് കൈകളിൽ …

ക്ഷേമ പെൻഷൻ, അക്കൗണ്ടിൽ എത്തുന്ന തുക കുറഞ്ഞോ ?

പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്കെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മുഗേന പെൻഷൻ തുക ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൈകളിൽ പെൻഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവനായും പെൻഷൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വാർത്തയും വരുന്നു. 82 ലക്ഷം പേർക്ക് …