ക്ഷേമ പെൻഷൻ തുക വർധിപ്പിച്ചേക്കും, സന്തോഷവാർത്ത ഉടൻ