1600 രൂപ പെൻഷൻ വിതരണം, പുതിയ അറിയിപ്പ് വന്നു..!

ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസമായി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പെൻഷൻ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വളരെ അധികം സഹായകരമായ ഒന്നാണ് ഈ മാസത്തെ വിതരണം. 6 മാസത്തെ പെൻഷൻ കുടിശ്ശികയിലെ ഒരു മാസത്തെ തുകയായ 1600 രൂപയാണ് വിതരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മുഗേന പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്കാണ് ആദ്യം പണം ലഭിക്കുന്നത്.

അതിനു ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾക് ഉള്ളിൽ മാത്രമേ കൈകളിൽ പെൻഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കായി പണം ലഭിക്കുകയുള്ളു. സഹകരണ സംഗങ്ങൾക് പെൻഷൻ തുക എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവ കൈകളിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുള്ളു.

പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിച്ചു എങ്കിലും ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും എല്ലാവരിലേക്കും പെൻഷൻ തുക എത്തുന്നത്. മെയ് 29 ന് വിതരണം ആരംഭിച്ചു എങ്കിലും ഒരാഴ്ചക്ക് ഉള്ളിൽ മാത്രമേ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലേക്കും കൃത്യമായി പെൻഷൻ തുക എത്തുകയുള്ളൂ.

വരും മാസങ്ങളിലും പെൻഷൻ കൃത്യമായി തന്നെ വിതരണം ചെയ്യും എന്ന അറിയിപ്പും വന്നിരുന്നു. മാസ്റ്ററിങ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് മാത്രമേ പെൻഷൻ കൃത്യമായി ലഭിക്കുകയുള്ളു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാവരും മാസ്റ്ററിങ് നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഏതൊരു സഹായവും ലഭിക്കണം എങ്കിൽ മാസ്റ്ററിങ് പൂർത്തിയാക്കണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *