സന്തോഷവാർത്ത, പെൻഷൻ ഇനി മുടക്കം ഇല്ലാതെ കിട്ടും.. Kshema Pension May 2024

പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ പോകുന്നവർക്കായി ഇതാ ഒരു സുപ്രധാന അറിയിപ്പ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകളായി നിരവധിപേർക്കാണ് പെൻഷൻ ലഭിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1600 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് പെൻഷനായി ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടി സർക്കാർ നീക്കി വയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകളായി വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്നത്.

Kerala Pension Updates May 2024

അതുകൊണ്ടുതന്നെ രണ്ടോ, മൂന്നോ മാസത്തെ പെൻഷൻ ഒരുമിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2024 ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ ഉള്ള പെൻഷൻ തുകയാണ് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി എല്ലാവരുടെയും കൈകളിയ്ക്ക് എത്തിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Kshema Pension May 2024

പെൻഷൻ മാത്രം ആശ്രയിച്ച കഴിയുന്ന നിരവധി ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. എന്നാൽ അവർക്കെല്ലാം വളരെ വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഈ വാർത്ത. എന്നാൽ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ നിർബന്ധമായും മാസ്റ്ററിങ് പ്രക്രിയ ചെയ്യണ്ടതുണ്ട്. 2024 ലെ മാസ്റ്ററിങ് ജൂൺ മാസത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന അറിയിപ്പും വന്നിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ ഈ മാസം പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതി ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ അതികം വൈകാതെ തന്നെ സർക്കാർ തീയതി അറിയിക്കുന്നതാണ്. പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന എല്ലാവര്ക്കും ഇനി ആശ്വസിക്കാം. പെന്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *